Eesti Vabariik on valmis vastu võtma minimaalselt 2050 pagulast

massavad-itaaliasSel ajal, kui avalikkuse ees poliitikud numbritega hämavad ja süütut nägu pähe tehes kinnitavad, et 300 pagulase kvoot ei ole riigile kindlasti vastuvõetav, korraldati vaikselt ja suurema avalikkuse tähelepanuta riigihange pagulaste koolitamise läbiviija leidmiseks. Riigihankes on kirjas, et hanke võitjale kindlustatakse umbes 2050 koolitatava huvi, kusjuures “koolitatavate hulk võib lepingu täitmise ajal suureneda lähtuvalt koolitatavate huvist koolituste vastu”

Hetkeseisuga ei ole riigihange ametlikus portaalis leitav ning viitenumbriga otsimine annab tulemuseks süsteemi veateate, küll aga on loetav riigihanke leping, igaks juhuks ka screenshot 14.06.2015

Hanke nimetus: Uussisserändajatele suunatud koolituste tellimine
Hanke viitenumber: 122864

II.1.4) Hankelepingu või hanke lühikirjeldus
Lepingu esemeks on Kohanemisprogrammi määruse § 6 lõikes 1 nimetatud baasmooduli, töö- ja ettevõtluse, perekonna, laste ja noorte teemamooduli ning algtaseme keeleõppe koolituste, metoodiliste- ja õppematerjalide ning teadmiste testide väljatöötamine, uuendamine, kohandamine ja koolitatavatele kättesaadavaks tegemine, koolitusi kirjeldavate infomaterjalide väljatöötamine ja uuendamine ning koolituste läbiviimine orienteeruvalt 2 050 (kahe tuhande viiekümnele) koolitatavale. Nimetatud koolitatavate hulk võib lepingu täitmise ajal suureneda lähtuvalt koolitatavate huvist koolituste vastu. Tellijal on õigus tellida ja täitjal kohustus läbi viia lepingu esemeks olevaid koolitusi täiendavas mahus (s.o suurendada lepingu eseme mahtu) kuni 500 (viiesaja) koolitatava ulatuses.

II.2.1) Hankelepingu(te) lõplik kogumaksumus
Maksumus: 1396000
Rahaühik: Euro

Vot siis. 1,39 miljonit eurot orienteeruvalt 2050 pagulase koolitamiseks, kusjuures nende täpne arv on müstika. On kirjutatud, et koolitatavate hulk võib lepingu täitmise ajal suureneda lähtuvalt huvist koolituse vastu ning seejärel on kirjutatud lisaks, et tellijal on õigus nõuda koolitusi täiendavas mahus kuni 500 koolitatava ulatuses. Kuidas seda nüüd mõista? Kas on silmas peetud 2050+500 või siis 2050+huvitatud+500 ?

Olgu täpse arvuga, kuidas on, ent faktiks jääb, et sel ajal, kui Rõivas läheb Euroopasse läbirääkimisi pidama (Eesti läheb küsima sadakonda pagulast), on Siseministeerium juba riigihanke korraldanud, võitja välja valinud, eelarvelised 1,4 miljonit leidnud (millest 209000 on riigi poolne) ning nüüd oodatakse vaid 2550 pagulase siiatulekut.

Hanke võitnud ettevõte Expat Relocation Estonia OÜ on registreeritud äriregistris küll aastal 2013, ent põhikirjauuendus tehti ettevõttes 6 päeva enne hankepakkumuse tegemist.

Siia lõppu üks tänane uudis: Itaalia politsei asus piiripunktis protestivaid migrante laiali ajama

Enamik migrantidest on teel Saksamaale, Suurbritanniasse ning Rootsi, kus soovitakse asüüli taotleda.

Me ei lähe tagasi, meil on vaja läbi saada,” seisis ühe streigist osavõtnu plakatil. Teisel migrantide plakatil oli kirjas “Meil on vaja vabadust“.

Põgenikud saabusid paatidel Itaaliasse Liibüast ning lubasid hakata piiripunkti lähistel liiklust takistama.

Sel nädalal pidas Prantsuse politsei kinni rekordilised 1439 immigranti, kes üritasid riiki pääseda Alpes-Maritimesi departemangu läbi. 1097 põgenikku on Itaaliasse tagasi saadetud.

Advertisements

32 thoughts on “Eesti Vabariik on valmis vastu võtma minimaalselt 2050 pagulast

 1. Hankel osalejaid tuleb hakata tõsiselt boikottima. Need pole eesti firmad, mis kodumaad nii odavalt müüvad

 2. ttps://riigihanked.riik.ee/register/teade/1491973 print
  Riigihanke aruanne
  Hanke viitenumber 122864
  Hanke nimetus Uussisserändajatele suunatud koolituste tellimine

  0 OSA: Üldandmed
  Teade saadetakse Euroopa Ühenduse Ametlike Väljaannete Talitusele
  Kas riigihanke eeldatav maksumus on võrdne rahvusvahelise piirmääraga või ületab seda? Jah
  Kas teade saadetakse hankija soovil Euroopa Ühenduse Ametlike Väljaannete Talitusele? Jah
  Riigihanke hankemenetluse lõppemise aluseks on:
  hankelepingu või raamlepingu sõlmimine

  I OSA: Hankija
  I.1) NIMI, AADRESSID JA KONTAKTANDMED
  Siseministeerium, 70000562, Pikk 61, Tallinn, 15065 Eesti (EE) Kontaktisik: Triin Kärtmann Tel.: +372 6125236 E-post: riigihanked@siseministeerium.ee URL: http://www.siseministeerium.ee
  Elektrooniline juurdepääs teabele: (URL) https://riigihanked.riik.ee
  Pakkumuste ja osalemistaotluste elektrooniline esitamine: (URL) https://riigihanked.riik.ee
  I.2) HANKIJA LIIK
  Riigiasutus või valitsusasutus
  I.3) HANKIJA PÕHITEGEVUS
  Avalik kord ja julgeolek
  I.4) HANKELEPING SÕLMITAKSE TEISTE HANKIJATE NIMEL
  Hankija teostab hanget teiste hankijate nimel Ei

  II OSA: Hankelepingu objekt
  II.1) KIRJELDUS
  II.1.1) Hankija poolt hankelepingule antud nimetus
  Uussisserändajatele suunatud koolituste tellimine
  II.1.2) Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
  24 – Haridus- ja kutseõppeteenused
  Teenuse osutamise koht: Eesti
  NUTS kood: EE
  II.1.3) Riigihange korraldatakse
  Raamlepingu sõlmimiseks
  II.1.4) Hankelepingu või hanke lühikirjeldus
  Lepingu esemeks on Kohanemisprogrammi määruse § 6 lõikes 1 nimetatud baasmooduli, töö- ja ettevõtluse, perekonna, laste ja noorte teemamooduli ning algtaseme keeleõppe koolituste, metoodiliste- ja õppematerjalide ning teadmiste testide väljatöötamine, uuendamine, kohandamine ja koolitatavatele kättesaadavaks tegemine, koolitusi kirjeldavate infomaterjalide väljatöötamine ja uuendamine ning koolituste läbiviimine orienteeruvalt 2 050 (kahe tuhande viiekümnele) koolitatavale. Nimetatud koolitatavate hulk võib lepingu täitmise ajal suureneda lähtuvalt koolitatavate huvist koolituste vastu. Tellijal on õigus tellida ja täitjal kohustus läbi viia lepingu esemeks olevaid koolitusi täiendavas mahus (s.o suurendada lepingu eseme mahtu) kuni 500 (viiesaja) koolitatava ulatuses.
  II.1.5) Ühtne riigihangete klassifikatsioon (CPV) 80500000-9, 80580000-3, 80410000-1
  II.1.6) Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni Riigihankelepingu (GPA) kohta Jah
  II.2) HANKELEPINGU(TE) LÕPLIK KOGUMAKSUMUS
  II.2.1) Hankelepingu(te) lõplik kogumaksumus
  Maksumus: 1396000
  Rahaühik: Euro

  IV OSA: Hankemenetlus
  IV.1) HANKEMENETLUSE LIIK
  IV.1.1) Hankemenetluse liik
  Lihtsustatud korras teenuste tellimine
  Selgitus, miks hankelepingu sõlmimine ilma hanketeadet eelnevalt avaldamata on õiguspärane: Sõlmitava raamlepingu esemeks on koolitusteenuste tellimine. Koolitusteenus on CPV määruse VII lisas nimetatud teenus.
  IV.2) HINDAMISKRITEERIUMID
  IV.2.1) Hindamiskriteeriumid
  Majanduslikult soodsaim pakkumus
  Kirjeldus: Ühe koolitatava Keeleõppe koolituse läbiviimise maksumus
  Osakaal: 20
  Kirjeldus: Ühe koolitatava Teemamooduli koolituse läbiviimise maksumus
  Osakaal: 20
  Kirjeldus: Info- ja Sisumaterjalide väljatöötamise maksumus
  Osakaal: 15
  Kirjeldus: Pakkumuse ajakava
  Osakaal: 5
  Kirjeldus: Pakkumuse sisu
  Osakaal: 40
  IV.2.2) Kasutatakse elektroonilist oksjonit Ei
  IV.3) HALDUSALANE TEAVE
  IV.3.2) Sama hankelepingu objekti kohta on varem avaldatud teade Ei
  Teate registreerimisnumber riiklikus riigihangete registris: 122864 20.03.2015

  V OSA: Hankelepingu sõlmimine
  LEPING 1
  Nimetus 7-3/555-1
  V.1) HANKELEPINGU SÕLMIMINE JA MAKSUMUS
  V.1.1) Hankelepingu sõlmimise kuupäev 09.06.2015
  V.1.2) Esitatud pakkumuste arv 4
  V.1.3) Pakkuja nimi ja aadress, kelle kasuks hankelepingu sõlmimise otsus tehti
  Expat Relocation Estonia OÜ, 12475270, Tornimäe tn 5, Tallinn, 10145 Eesti (EE) Tel.: +372 6464749
  V.1.4) Andmed hankelepingu maksumuse kohta
  Hankelepingu esialgne eeldatav kogumaksumus: 1396000
  Rahaühik: Euro
  V.1.5) Hankelepinguga kaasnevad tõenäoliselt allhanked
  Rahaühik: Euro
  Teadmata: Ei
  V.1.6) Hankelepingu täitmise tähtpäev 31.12.2017
  V.2) VÕRGUSTIKUGA SEOTUD SEKTORI TÄIENDAVAD ANDMED, MIS EI OLE MÕELDUD AVALDAMISEKS
  V.2.9) Soodushangete eest makstud hind
  Rahaühik: Euro

  VI OSA: Lisateave
  VI.1) TEAVE EUROOPA LIIDU VAHENDITE KOHTA
  Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga Jah
  Viide projekti(de)le ja/või programmi(de)le: Euroopa Sotsiaalfond
  VI.2) LISATEAVE
  Lepingut finantseeritakse 85 (kaheksakümne viie) % ulatuses Euroopa Sotsiaalfondi toetusest ning 15 (viieteistkümne) % ulatuses riigieelarvelisest kaasfinantseeringust.

  Lepingu eeldatav maksumus 1396000 EUR on eeldatav maksimaalne maksumus maksimaalse koolitusmahu korral.
  VI.3) VAIDLUSTUSTE LÄBIVAATAMISE MENETLUS
  VI.3.1) Vaidlustuste läbivaatamise eest vastutav organ
  Riigihangete vaidlustuskomisjon, Endla 13/Lõkke 5, Tallinn, 10122 Eesti (EE) Tel.: +372 6113711 Faks: +372 6113760 E-post: vako@fin.ee URL: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
  VI.3.3) Vaidlustuste esitamise kohta teavet pakkuv asutus
  Riigihangete vaidlustuskomisjon, Endla 13/Lõkke 5, Tallinn, 10122 Eesti (EE) Tel.: +372 6113711 Faks: +372 6113760 E-post: vako@fin.ee URL: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
  VI.4) TEATE LÄHETMISE KUUPÄEV 11.06.2015
  VI.5) KAS RIIGIHANGET RAHASTATAKSE STRUKTUURITOETUSTEST Jah
  Struktuuritoetuste projektiväline identifitseerimise number: 2014-2020.2.06.001002003.01.15-0004
  VI.6) KAS RIIGIHANKEL RAKENDATAKSE KESKKONNASÄÄSTLIKKE NÕUDEID Ei

 3. Aga me ei taha ju neid siia! Kas kordki võiks keegi rahvast ka kuulata ja teha nii nagu rahvas soovib või tahab?

 4. sama siin.ei taha neid pagulasi siia.krt.võtku juba riigitegelastest,kes on rahva poolel,midagi ette.

 5. I am from Africa and I can say, don’t allow economic migrants into your country, if you do you will never have peace.

 6. Kui see on tõsi, siis juhib meie riiki reeturite kamp ja mis on reeturite palk…süüdimatud tegelased.

 7. Kas et olete peast päris soojaks läinud oma kuradi murjamite sissetoomisega!?Loodan et imekiiresti luuakse KKK üksus,kes need muidusööjad, potentsiaalsed vägistajad ja vargad siit kus seda ja teist kihutab! Eesti ei vaja seda rämpsu!!!

 8. “Me ei lähe tagasi, meil on vaja läbi saada,” seisis ühe streigist osavõtnu plakatil. Teisel migrantide plakatil oli kirjas “Meil on vaja vabadust“.

  Tore oleks, kui artikli autor teeks omale selgeks termini “streik”, mis on tööseisak. See, millest juttu oli, on siis ehk miiting või kui marsiti läbi linna, siis demonstratsioon.

  • Uussisserändajad, kelleks on vähem kui viis aastat Eestis seaduslikult elanud:
   • välismaalane, kellele on antud tähtajaline elamisluba Eestis välismaalaste seaduses
   või välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduses sätestatud alusel;

  • Ka pagulased antud juhul kuuluvad uussisserändajate hulka.
   Eelmisel aastal vastu võetud välismaalase kohanemisprogrammis kasutatud definitsiooni järgi on uussisserändaja vähem kui viis aastat Eestis seaduslikult elanud välismaalane, kellele on antud Eesti tähtajaline elamisluba välismaalaste seaduses või välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduses sätestatud alusel.

   Kui me räägime konkreetselt pagulastest, siis pagulasstaatus juba määrab ära, et tegemist on rahvusvahelise kaitse all oleva isikuga, kelle pereliikmetele laieneb veel täiendava kaitse seadus ja sellega kaasneb ka automaatne elamisluba kolmeks aastaks

 9. jees jees!!! olete niigi selle riigi juba ptsi keeranud…teinud hullude keeldude ja karistustega mendi riigi. väga hea et negrud siia ka saabuvad tasakaalustama olukorda mis meil valitseb.

 10. Meil ei ole mingit moraalset kohustust ega võlga põgenike ees. Suurriigid on meid kogu aeg kottinud. AITAB! Meie kvoot on NULL!

 11. Järgmisest Riigikogu koosseisust jäävad välja nii Isamaa, Reform kui punased. Praegu valmistate ennast ette nende sigadustega Eesti rahva ja Põhiseaduse suhtes. Lõua-Taavi, loodetavasti saad 3 aastaga oma hüperlaenud makstud, sest siis tuleb sinu ellu ikaldus. Lase ennast ruttu Andruse tubliks töömesilaseks sebida EU parasiidikarja sekka.

 12. Millal ennem on Valitsust huvitanud Rahva heaolu ? Annavad aga raha ära kuskile tundmatusse auku, võtavad vastu pagulasi kelle muuseas meie kui palgalised peame kinni maksma, mina hakkan küll mustalt tööl käima ja terroriseerima neid muiduleiva sööjaid.
  Kuhu kurat on see meie riik omadega jõudnud.

 13. Eesti Vabariik on valmis, aga EESTI RAHVAS EI OLE VALMIS !!!
  Loodetavasti ei saadeta uut jõuku tavaeestlaste väikestesse küladesse nende elu hävitama , vaid valitsus , kes seda neegrikarja niiväga armastab, võtab need endale Tiskresse, Tabasalu lollidemaale või Viimsisse.
  Ega enne asjad Eestis ei muutu , kui tuleb kodusõda. tuleb mitte plakaitega lehvitada vaid teha nagu mujal maailmas- niiet verd lendab. Siis kuuldakse vähemalt midagi….muidu see pedekalts muutub iga kord ülbemaks , kui saab rahvast üle sõita ja näeb , et peale plakatitega lehvitamise ei tehtagi talle midagi. Ja see pede räägib lehtedele , et rahva tahe on talle püha…

 14. Aga tegelikult ei teeks paha endale selgeks teha mis on pagulane ja kes on uussisserändajad kellele koolitamiseks hange korraldati. Ja kas need üldse kattuvad omavahel. Näiteks kas pagulasi võetakse meil vastu tähtajalise elamisloaga? Ei. Paraku uussisserändajad on need kes on meil tähtajalise elamisloaga. jne. jne. https://www.riigiteataja.ee/akt/122082014005

 15. Või lugege veidi teemakohaseid artikleid, väike lõik: “Siseministeeriumi pressinõunik Toomas Viks selgitas Postimehele, et koolitusmahtude planeerimisel on lähtutud Eesti sisserändemahtudest. «Igal aastal tuleb Eestisse keskmiselt ca 7000 uussisserändajat. Näiteks 2014. aastal tuli kolmandatest riikidest 3500 inimest ja EList üle 3000, rahvusvaheline kaitse anti 20 isikule,» selgitas Viks.”. …………kas kellelgi on tunne, et pagulasi on meile juba aastaid tulnud ca 7000 inimest aastas ja kus nad siis on? Ei ole, ja neid pole väga siin, sest tähajalise elamisloa tõttu nad ka lähevad ära. Uusasunikud siis. http://www.postimees.ee/3225325/riik-solmis-lepingu-vahemalt-2050-sisserandaja-koolitamiseks

 16. Siin netis möla ei aita kedagi, võid nutta palju tahad, aeg on mässama hakata! Meeleavaldus on vaja korraldada

 17. Pigem arvestab valitsus 65000 moslemi-neegriga (ringleb paber 5% rahvastikust uus-immigrantide kohta), kellest vaid 2050 tk prognoositakse kohaliku keelt õppima hakkavat – ülejäänud 63000 tk jääksid umbkeelsete võõrkehadena kohaliku sots-süsteemi kurnama.

  Formaalselt lubatakse siia 300-2000 “põgeniku” – kuid koos nendega tuleb ka “pere” (kogu suguvõsa) – nii ongi 65000 tk koos – libakeelsed poliitikud laiutaks vaid käsi: perekondade ühinemine, mis me teha saame.

  Kusjuures poliitikud teavad kõike seda, kuid hämavad teadlikult (räägivad vaid põgenikest, kuid mitte nendega kaasnevast peredest).

  Ühesõnaga kohalikud kliki-poliitikud teeskelvad ja valetavad niiet suu suitseb.

  Kõige selle vastu aitaks vaid see, kui Eesti võtaks vastu vaid 0 põgeniku (mitte ühtegi!) – näiteks Jaapan ei lase moslemeid oma riiki, ning Jaapanis pole mingit islami-terrorismi.

 18. Olen muidu rahulik ja riigitruu inimene, siiani reformierakonna valija, kuid põgenikehordide Eestisse lubamine on viimaseks õlekõrreks, mis kaameli selgroo murrab. Luban siis meeleavaldustele tulla ja kindlasti vastu olla.

 19. Tere. Olen vaene eestlane. vingun ja mõlisen. omal ajal ametit õppida ei viitsinud. no ei olnud aega, joomine oli tähtsam. aga internetis mõlisen ja paugun kui raske elu on. samas interneti ja kalli nutitelefoni jaoks mull on pappi jalaga segada. kurat isegi uue kena arvuti ostsin aga no türampalk on sitt ja kange alkohooli jaoks raha ei jätku. loomulikult on süüdi kuradi reformikad kelle ma valitsusse valisin juba kolmandat korda või lasin valituks saada valimistele mitte minnes. aga no vahet pole mustad köik. mina ju ei saa süüdi olla et olen harimatu pööbel kes raha õieti kasutada ei oska ja viinavine elu parim asi on…

 20. Pole siiani olnud kunagi rassist. Suht koht savi mis värvi keegi on. Kui inimene kolib teise riiki,hakkab tööle ja maksab makse ning võtab omaks kohaliku kultuuri,on ok. Aga praeguseks hetkeks aitab neegri nägemisest ja tahaks teda kaikkaga peksta. kõige enam aga ajab vihale see,et riigimehed,kes peaksid seisma oma rahva nimel ja teenima neid kes neid sinna on valinud,sülitavad ülbelt ja karistamatult oma rahva peale. Sellise valitsuse karistus peab olema väga totaalselt karm.

 21. ei viitsi pikalt kirjutada (sellest pole nagunii kasu ju), aga antud postitus on jälle selline, kus inimene ei viitsi endale isegi põhilisi mõisteid selgeks teha ja siis hakkab paanika-jaanikaks. Uussisserändaja mõiste on palju laiem ning kuigi pagulane mahub selle mõiste sisse, siis nende mõistete vahele võrdusmärgi loomine ei ole õige.

Lisa kommentaar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Muuda )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Muuda )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Muuda )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Muuda )

Connecting to %s